quick, highly accurate and affordable translation

Academia

  •   

جستار در آکادمیا

 

 

آکادمیا جایی برای پرسش ها و گفتگوهای در خصوص معنای واژگان جدید، واژه شناسی و ریشه شناسی آنهاست.
واژگانی جدید یا آنهایی که در خصوص معنای آن دچار تردید هستید و قادر به یافتن معنای درست برای آنها در فرهنگ ها نیستید را از آکامیا دریافت کنید. تنها با یک ایمیل به info نشانی سایت ارتباط این خدمات جدید در ایران امکان پذیر است.

نو واژگان

 


  • واژگان آخرین تغییرات اندیشه را منعکس می کند و ازاینرو تحولات و پیشرفت های فن آوری و اجتماعی بر دامنه واژگان اثرگذار می باشد. و در این میان واژگان جدید، نقش اساسی در انتقال دانش انسانی و انتقال زبانی بازی می کنند.

هدف

 

  •  
    توسعه واژگان فن آوری  و اکتشافات تازه
    خلاقیت های انسانی و مفاهیم جدید

 

آغاز             دارالترجمه    صفحه اول     قیمت و سفارش    آکادمیا    مجلات علمی    کتابخانه دیجیتال    در باره سایت    وبلاگ عمومی     انجمن ترجمه     تبادل لینک